Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Pedagog

Barbara Krupa – pedagog dla klas IV – VII  

 

Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek  10.00 – 15.00
Wtorek  8.30 – 14.00
Środa 8.30 – 14.00
Czwartek  10.00 – 16.00
Piątek  10,00 – 15.00

Kamila Jakubiszyn-Jankowska  dla klas 0 -III

Dzień Godziny przyjęć
Poniedziałek  10.00 – 16.00
Wtorek  8.00 – 13.00
Środa  11.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 13.00

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje:

 • Organizowanie zajęć adaptacyjno-integracyjnych.
 • Uczniom o niskiej samoocenie, którzy nie lubią samych siebie czy sš zagubieni pedagog proponuje zajęcia psychoedukacyjne.
 • Pedagog szkolny podczas spotkań stara się odpowiedzieć na pytanie: jak przygotować się i skutecznie zdać egzaminy?
 • Organizowanie i spotkanie z zespołem dzieci dyslektycznych oraz zapoznanie nauczycieli z zaleceniami do pracy z takimi dziećmi.

Formy pracy pedagoga:

 • Indywidualne na prośbę podopiecznych, rodziców, terapeutów lub z inicjatywy pedagoga.
  Celem jest bliższe, wzajemne poznanie się i zbliżenie, np. są podopieczni, którzy chcą porozmawiać codziennie. Często podczas rozmowy można rozpoznać i rozwiązać jakieś konflikty czy problemy, zakreślić ramy relacji w rodzinie czy grupie lub też zmienić sposób uczestnictwa podopiecznego w terapii. Pedagog nawiązuje kontakty indywidualne oparte na dialogu, otwartości, dające poczucie bezpieczeństwa.
 • Spotkania grupowe, systematyczne, kilka razy w tygodniu z grupami młodzieży starszej.
  Podczas tych spotkań omawiane są zagadnienia, tj. sprawy organizacyjne, bieżące problemy wynikające z bycia w grupie, budowanie wspólnoty, spotkania tematyczne, np. reagowanie w sytuacjach konfliktowych, autoprezentacja, umiejętności społeczne.
 • Odwiedziny w domu (wywiady środowiskowe).
 • Odwiedziny w szpitalu, gdy podopieczny przebywa na dłuższym leczeniu.
 • Spotkania z kuratorem sądowym do spraw nieletnich.
 • Opieka nad uczniami szczególnej troski.
 • Współpraca z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, dyrekcją.

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego majš osoby, z którymi współpracuje.
Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 • zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa)
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
 • W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
  • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień
  • Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Komendą Miejską Policji

Jak wychowywać człowieka, aby wybierał on drogi postępowania, które prowadzą do rozwoju i szczęścia tak jego, jak i innych ludzi oraz, aby chciał i umiał przeciwstawiać się temu, co prowadzi do degradacji? (…) Wobec konieczności odpowiedzi na te pytanie staje, w pierwszym rzędzie rodzina, a obok niej – szkoła, która z natury rzeczy winna wspierać jej wychowawczą rolę.
(J. Paweł II )