Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „Bombka bożonarodzeniowa” dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku im. Prof. Michała Siedleckiego,
ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk.

Koordynator: Aleksandra Waruszewska, Marietta Federowicz , Lidia Korablin, Katarzyna Zdyb, Joanna Symańska, Oliwia Sawicka

Cele konkursu:

– stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań,

– zachęcania do podejmowania działań integracyjnych,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,

– kultywowanie tradycji świątecznych.

Regulamin konkursu:

1.Uczestnikami konkursu są uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do klas integracyjnych
w publicznych szkołach podstawowych.

2.Uczestnik może wykonać indywidualnie 1 pracę. Szkoła może nadesłać maksymalnie 6 prac konkursowych.

Technika prac: Pracę można wykonać dowolną techniką, może być przestrzenna lub płaska.

Nadesłane prace powinny być opisane według załącznika nr 1 oraz zawierać zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo ucznia w konkursie. Prace należy odpowiednio zapakować i  zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  1. Konkurs obejmuje II kategorie uczestników:

I grupa: uczniowie klas 0-III;  II grupa: uczniowie klas IV-VII

  1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych w Internecie (zamieszczenie listy laureatów na stronie internetowej SP 81 w Gdańsku).
  2. Konkurs trwa od 20.11.2017 do 15.12.2017. Termin składania prac upływa 15.12.2017r. Decyduje data stempla pocztowego. Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailem o zajętych miejscach
    i sposobie przekazania nagród.
  3. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.sp81.pl do dnia 22.12.2016r.
  4. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy. Prace będzie oceniać niezależne jury.
  5. Odpowiednio zapakowane prace należy nadesłać na poniższy adres lub złożyć opisane w sekretariacie szkoły.
    Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku, ul. Siedleckiego 14, 80-299 Gdańsk.

Dodane przez AZ dnia 21.11.2017 o godzinie 10:28