Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły.Odbywa się to poprzez :

 1. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Występowanie do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele :

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak : dzień patrona, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i wycieczek klasowych;
 • dofinansowanie niektórych zajęc pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego;
 • wyposażanie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres 1.09. 2010 – 31.08.2011

Wpływy

Wpływy Kwota
Wpłaty rodziców 30 442
Wpłaty na Komisję Charytatywną 19 316
Darowizny     500
Wpłaty na ksero 10 590
Wpływy z festynu  7 016

Wydatki

Wydatki Kwota
Pomoc Komisji Charytatywnej 18 822
Zajęcia dodatkowe dla dzieci   6 510
Doposażenie szkoły – szafki, monitoring, tablica interaktywna 16 236
Obsługa kserokopiarek   4 547
Prowadzenie księgowości   6 000
Dofinansowanie konkursów i inne działania RR 10 830
Stypendia dla uczniów   4 800

Dodane przez ŁK dnia 12.04.2010 o godzinie 9:22