Logo SP81

Szkoła Podstawowa nr 81

im. prof. Michała Siedleckiego

Na początek roku szkolnego 2016/2017 aktualności o Radzie Rodziców

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców, którym leży na sercu dobro ich dzieci oraz chcą mieć wpływ na proces ich edukacji.

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW 2015-16

Przewodnicząca – Iwona Karpińska

Z-ca Przewodniczącej –Marta Alabrudzińska

Sekretarz – Marta Janczarek

Skarbnik –  Dorota Buchnowska

ADRES KONTAKTOWY RR : [email protected]

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka roczna to 100 zł. od rodziny. Opłatę można wnosić w pełnej wysokości jednorazowo lub w dowolnych ratach. Można ją wpłacać bezpośrednio w sekretariacie lub za pośrednictwem skarbników klasowych – członków RR, a także na konto Rady.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank Pocztowy S.A. Placówka w Gdańsku
nr konta 82 1320 1117 2469 4311 2000 0001

Proszę napisać imię i nazwisko dziecka/dzieci, klasa oraz zaznaczyć, że jest to darowizna na Radę Rodziców.

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY RODZICÓW

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 81 w Gdańsku oraz podejmowanie działań zmierzających do wspomagania i doskonalenia statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez :

 1. Gromadzenie i wydatkowanie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 2. Występowanie do innych organów szkoły z wnioskami lub opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele :

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak : dzień patrona, festyny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i wycieczek klasowych;
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców;
 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego;
 • wyposażanie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.

 

WYDATKI RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2015/2016 środki wydatkowaliśmy na następujące cele :

Wydatki Kwota
dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej  3 050
dofinansowanie konkursów szkolnych  3 600
dofinansowanie zawodów sportowych  2 700
dofinansowanie wyjazdów  reprezentacji szkolnych na konkursy i zawody sportowe  2 750
zakup podręczników w ramach akcji „Lekka teczka”  1 500
pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci paczek świątecznych i dofinansowania wycieczek  2 400
wydatki związane z festynem szkolnym     870
nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego  2 800
zwroty do klas, w których wysokość wpłat na fundusz Rady Rodziców przekracza 70 %  3 000

 

Dodane przez ML dnia 31.08.2016 o godzinie 20:28